Views:

Description

Turns off the visibility of the Header Body, Command Bar and Tab Navigator.

Signature

HeaderFooterSectionShowAll()

Examples

HeaderFooterSectionShowAll()

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: