Views:

Description

Gets the current App's name for client-side formulas.

Signature

GetAppName()

Examples

GetAppName() on the UCI version of a Case entity will return Customer Service Hub

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: