Views:

Description

Allows you to set parameters on the ExecuteFormula function. 

Signature

SetFormulaParameters('paramvalue1' , 'paramvalue2' ,'paramvalue3')

Example

SetFormulaParameters('description', 'Test One Two Three', 'lastname', 'Gates')
 

Parameters

Name Type Description Required
fromdate xxxx xxxx xxxx
todate xxxx xxxx xxxx
interval xxxx xxxx xxxx