Views:

Description

Navigate to the default main view of an Entity List.

Signature

NavigateToEntityList('entityname')

Examples

The following function opens the default main for the Contact entity:

NavigateToEntityList('contact')

 

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Notes

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: