Views:

Description

Opens the specified URL.

Signature

This function is helpful for mobile clients to open a URL in a browser outside of shim.

Examples

OpenUrl('https://www.google.com')

 

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: