Views:

Description

Returns the file name from a URI.

Signature

UriGetFileName('URL/filename.extension')

Example

UriGetFileName('http://microoft.com/supercoolfile.pdf') 
   Returns supercoolfile.pdf

Parameters

Name Type Description Required
fromdate xxxx xxxx xxxx
todate xxxx xxxx xxxx
interval xxxx xxxx xxxx