Views:

Description

Use the search function to see examples.

Signature

RemoveEntityFromEC('entitycollection', 'index')

Example

See Samples

Parameters

Name Type Description Required
inputstring xxxx xxxx xxxx
stringtobereplaced xxxx xxxx xxxx
replacementstring xxxx xxxx xxxx