Views:

Description

Checks if a string is an Decimal.

Signature

IsDecimal('inputstring')

Example

IsDecimal('52.52' ) Returns true

Parameters

Name Type Description Required
inputstring xxxx xxxx xxxx
stringtobereplaced xxxx xxxx xxxx
replacementstring xxxx xxxx xxxx