Views:

Description

Creates a JSON Property

Signature

CreateJProperty('fieldname', 'fieldvalue')

Example

Use the search function to see examples.

Parameters

Name Type Description Required
fieldname xxxx xxxx xxxx
fieldvalue xxxx xxxx xxxx