Views:

Description

Sets a control notification.

Signature

SetControlNotification('fieldname', 'message' )

Examples

SetControlNotification('accountnumber', 'Please enter an account number')

Updated Entities for CRM 2013 Only.

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Notes

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: