Views:

Description

Set a field to the data it has plus some new data.

Signature

SetClientSideFieldAppend('fieldname', 'datatoappend')

Examples

SetClientSideFieldAppend('description', ' Hello from North52')

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: