Views:

Description

Refresh the form. true to save any data otherwise false

Signature

RefreshForm('boolean')

Examples

RefreshForm('true')

On the Portal the RefreshForm() or RefreshForm('false') will force the page to reload in the browser.

RefreshForm('true') will instruct the Portal to attempt to execute the submit action on the first button found with a class of input:button.submit-btn.

 

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: