Views:

Description

Opens a new window given a URL.

Signature

OpenWindow('url')

Examples

This function only works when you are on a Desktop\Laptop  computer as it uses the browsers Window.Open native function. It will not run when using the Mobile App on devices such as iPhone \ iPad \ etc. 

Browser Window Open Function

Window Open Function  

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Notes

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: