Views:

Description

Disables one or more fields on a form.

Signature

DisableFields('fieldname')

Examples

DisableFields('name', 'description')

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Notes

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: