Views:

Description

Reloads the browser webpage. A true parameter will perform a hard save before reload otherwise false

Signature

BrowserReload('boolean')

Examples

BrowserReload('true')

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: