Views:

Description

Sets the active business process stage for the current record

Signature

BPSetActiveStage('processname', 'stagename')

Examples

BPSetActiveStage('Opportunity Sales Process', 'Develop')

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: