Views:

Description

Presents a pop-up alert to the user.

 

Signature 1

Alert('message')

Signature 2

Only applies to the Unified Interface Client

Alert('message', 'confirmButtonLabel', 'title', 'height', 'width')

 

Example 1

Alert('Enter any message here.')

Example 2

Alert('Hello World', 'Ok', 'Message', '300', '500')

 

Parameters

Name Type Description Required
controlname xxxx xxxx xxxx
entitylogicalname xxxx xxxx xxxx
nameofview xxxx xxxx xxxx
FetchXml xxxx xxxx xxxx
LayoutXml xxxx xxxx xxxx
isDefault xxxx xxxx xxxx

 

Microsoft APIs

This North52 function relates to the following Microsoft APIs: